predujam naknade

Predujam naknade predstavlja dio mjesečnog obroka koji je plaćen unaprijed te smanjuje iznos financiranja, te se raspodjeljuje na jednake dijelove kroz cijeli period trajanja ugovora o leasingu.

povratak na financijski leksikon